Välkommen till vår hemsida!

Vi är ett konsultföretag specialiserat på vård och restaurering av kulturbyggnader och fasadrenoveringar, särskilt tungt murat och putsat byggande, bruksundersökningar samt forskning och utveckling.

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987. Efter den 1 oktober 2018 är Helsingborg säte för företaget.

Bakgrund

Efter grundarens studier i Lund och Köpenhamn inleddes verksamheten i Skåne 1980 som bisyssla vid sidan om olika relevanta anställningar fram till 1991 och därefter på heltid.

Ett tidigt uppdrag var en byggnadsarkeologisk undersökning och rådgivning vid en allomfattande varsam ombyggnad 1983-84 av ett nedgånget gatuhus på Västra Storgatan 7 i Kristianstad från 1640-talet. En del av verksamheten har därefter varit att hjälpa till med att rusta upp nedgångna fastigheter.

Före

Efter

Av olika relevanta anställningar fram till 1991 bör särskilt nämnas att grundaren 1984-86 arbetade på Riksantikvarieämbetet som kontrollant och med bruksundersökningar vid en yttre restaurering av Ulriksdals slott i Stockholm. Då väcktes intresset för att som konsult särskilt arbeta med murverk och putsade fasader mot bakgrund av bl.a. bruksundersökningar samt med forskning om hydrauliska bruk. Den här slags bruk användes när Ulriksdals slott byggdes på 1600-talet.

 

Företagsidè

Erfarenheten från de olika anställningarna och de första konsultuppdragen visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a. fordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill gedigen antikvarisk-teknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med underhållsarbete.

Vi kan delta i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att kunna delta i alla faser av ett projekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk sakkunnig efter utförd projektering. Då slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl.a. till utvecklandet av kluriga lösningar. Problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetens eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtkonsult.

 

30 år 25/9 2017

Nyheter

Nyheter februari 2020

Byggprojekt 2019

Vi har under 2019 arbetat med bl.a. Filipstads kyrka (1785), Gräfsnäs slottsruin i Västergötland (ca 1550), herrgården Herrborum i Östergötland (1638), Mjölkeröds gård i Bohuslän (1827) och affärs- och bostadshuset på Edsgatan 26 i Vänersborg (1905)

Stadsmuseet i Stockholm (1667-85) återinvigdes 2019 efter en ombyggnad och fasadrestaurering. 2015 gjorde vi en bruksundersökning med förslag på reparationsbruk som underlag för putsarbetena.

2015-19 har vi gjort statusbesiktningar av byggnaderna i Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (1890-1972) inför exploatering. Byggnad 20 Maskinhus (1930-talet) blev 2018-19 ombyggd åt Systembolaget. Projektering pågår av Ferdinand Bobergs båda gasklockor (1893 och 1899). Den ena skall bli privat hotell och den andra kommunal kulturscen.

Vidare har vi ägnat oss åt och en ca 100 meter lång betongmur i Rydboholm i Västergötland (ca 1930) till den nu rivna direktörsbostaden från 1880-talet.

Byggprojekt 2020

I år kommer vi att ägna oss åt restaureringen av tornfasaden och tornspiran på Kroppa kyrka i Värmland (1882-84), en offerputsning av koret i Smögens kyrka (1904-05), en restaurering av gårdsbyggnaderna till Fintatorp 2:26 på Skutberget i Karlstad (1761/1800-talets början), en restaurering av sockeln och tegelvalven på Alingsås rådhus (1769) och en fasadrenovering på affärs- och bostadshuset på Kungsgatan 15 i Trollhättan (1910).

Ruinvård

Under 2019 har underlag utarbetats inför planerade restaureringar av Varnhems klosterruin (1148), Kungsäters kyrkoruin i Västergötland (1100-talet) och rostugnen i Ramshyttan i Västmanland (1865). Vi har arbetat med ett flertal ruiner under årens lopp. Se Projekt – Ruinvård.

Forskning och utveckling

Arbete pågår med att avsluta ett FoU-projekt inför publicering ”Skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden”. Se FoU.

Vi är nu medlemmar i BEVIS Byggnadsvård i Skåne