Välkommen till vår hemsida!

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987.

Företagsidé

Tanken bakom att grunda ett konsultföretag som särskilt ägnar sig åt kulturbyggnader och fasadrenoveringar, väcktes vid grundarens arbete som kontrollant vid den yttre restaureringen av Ulriksdals slott i Stockholm 1984-85.

Erfarenheten visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a erfordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill allsidig restaureringsteknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med kontinuerligt underhåll.

Vi kan deltaga i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att deltaga i alla faser av ett restaurerings- eller fasadrenoveringsprojekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk rådgivare efter utförd programhandling. På så sätt slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl a till utvecklandet av kluriga lösningar. Uppkomna problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetent personal eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtslagerikonsult.

30 år 25/9 2017

Nyheter

Nyheter januari 2018

Vi har nu slutfört merparten av 2017 års projekt. Det gäller bl a fasadrenoveringen etapp 4 av 5 av Filipstads kyrka, reparationen av södra tornfasaden med timmerarbeten på Klädesholmens kyrka, omfogningen av tornet på Askums kyrka i Bohuslän, reparationsarbeten på Gräfsnäs slottsruin, yttre arbeten på Kullens fyr i Skåne, restaureringen av muren framför Olidans kraftstation i Trollhättan och den yttre restaureringen av Villa Solfrid i Kyrkesund i Bohuslän. Härtill kommer Nolhaga slott i Alingsås där en fasad- och takrenovering pågår, restaureringen av Marbostugan i Ramnaparken i Borås där arbetena inte är helt klara, Borås gamla vattentorn med projektering 2017 inför den planerade restaureringen år 2018 och Gasverket i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm genom den årliga statusbesiktningen inför underhållsarbeten under exploateringstiden (se bilder).

I februari 2017 utkom Sölve Johanssons Slutrapport postdocforskning 2006-16: Hydrauliska bruk i Norden - Från 1000-talet till nutid (se FoU). Göteborgs stadsmuseum utgav rapporten Gullbergs fäste under Skansen Lejonet 2017 där vi medverkat med kalkbruksanalyser. Fortsatta analyser i staden är planerade 2018.

En stor del av verksamheten bedrivs numera från vårt arbetsställe på Stålgatan 31 i Helsingborg ett engelskt radhus, nära havet mitt emellan staden och Råå (se bilder).