Välkommen till vår hemsida!

Vi är ett konsultföretag specialiserat på vård och restaurering av kulturbyggnader och fasadrenoveringar, särskilt tungt murat och putsat byggande, bruksundersökningar samt forskning och utveckling.

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987. Efter den 1 oktober 2018 är Helsingborg säte för företaget.

Bakgrund

Efter grundarens studier i Lund och Köpenhamn inleddes verksamheten i Skåne 1980 som bisyssla vid sidan om olika relevanta anställningar fram till 1991 och därefter på heltid.

Ett tidigt uppdrag var en byggnadsarkeologisk undersökning och rådgivning vid en allomfattande varsam ombyggnad 1983-84 av ett nedgånget gatuhus på Västra Storgatan 7 i Kristianstad från 1640-talet. En del av verksamheten har därefter varit att hjälpa till med att rusta upp nedgångna fastigheter.

Före

Efter

Av olika relevanta anställningar fram till 1991 bör särskilt nämnas att grundaren 1984-86 arbetade på Riksantikvarieämbetet som kontrollant och med bruksundersökningar vid en yttre restaurering av Ulriksdals slott i Stockholm. Då väcktes intresset för att som konsult särskilt arbeta med murverk och putsade fasader mot bakgrund av bl.a. bruksundersökningar samt med forskning om hydrauliska bruk. Den här slags bruk användes när Ulriksdals slott byggdes på 1600-talet.

 

Företagsidè

Erfarenheten från de olika anställningarna och de första konsultuppdragen visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a. fordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill gedigen antikvarisk-teknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med underhållsarbete.

Vi kan delta i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att kunna delta i alla faser av ett projekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk sakkunnig efter utförd projektering. Då slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl.a. till utvecklandet av kluriga lösningar. Problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetens eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtkonsult.

 

30 år 25/9 2017

Nyheter

Nyheter februari 2019

Byggprojekt

Under 2018 ägnade vi oss bl.a. åt genomförandet av restaureringen av huvudentrén på Filipstads kyrka (1785), restaureringen av Gamla vattentornet i Borås (1900) samt mureri- och inre putsarbeten på Gamla vattentornet i Trollhättan (1909) pga. fukt- och saltskador. Lanterninen på Kullens fyr (1900) restaurerades enligt vårt åtgärdsprogram från 2017.

En bevarandeutredning för Fintatorps gård i Skutberget i Karlstad (omkring 1800) utför-des 2018 inför en planerad upprustning och en projektering har gjorts inför en renovering av fasaden och tornspiran på Kroppa kyrka i Värmland (1882-84) En utredning pågår av fukt- och saltskador i grunden och den tegelvälvda källaren på Rådhuset i Alingsås (1769).

För 2019 planeras bl.a. en fortsatt fasadrenovering av Filipstads kyrka, reparation av murverk på Gräfsnäs slottsruin vid Alingsås (ca 1550) och Mjölkeröds gård i Bohuslän (1827) samt en renovering av fasaden på affärs- och bostadshuset på Edsgatan 26 i Vänersborg (1905) och statusbesiktningar på Gasverksområdet i Stockholm (1890-1972).

Bruksundersökningar

Under 2018 undersökte vi medeltida puts och färgskikt i sakristian till Sköllersta kyrka i Närke (1250-1319) så att dessa kan skyddas av konservatorsåtgärder och fortsatta under-sökningar har utförts av kalkbruken i 1600-talsbefästningarna i Göteborg vid arkeologiska undersökningar. I denna ingår Kronhuset i Göteborg (1642-55), stadens äldsta stenhus.

Forskning och utveckling

Arbete pågår bl.a. med ett FoU-projekt ”Skydd av kulturhistoriskt värdefulla bruk och bruks-typer i Norden”. Se FoU.