Välkommen till vår hemsida!

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987.

Företagsidé

Tanken bakom att grunda ett konsultföretag som särskilt ägnar sig åt kulturbyggnader och fasadrenoveringar, väcktes vid grundarens arbete som kontrollant vid den yttre restaureringen av Ulriksdals slott i Stockholm 1984-85.

Erfarenheten visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a erfordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill allsidig restaureringsteknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med kontinuerligt underhåll.

Vi kan deltaga i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att deltaga i alla faser av ett restaurerings- eller fasadrenoveringsprojekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk rådgivare efter utförd programhandling. På så sätt slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl a till utvecklandet av kluriga lösningar. Uppkomna problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetent personal eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtslagerikonsult.

30 år 25/9 2017

Nyheter

Nyheter mars 2018

Året inleddes med ett par nya uppdrag, bl.a. Sköllersta kyrka i Närke och Gamla vattentornet i Trollhättan.

För Sköllersta kyrka ”Närkes domkyrka” från 1200-talets slut har vi utarbetat ett förslag på en restaurering av ursprunglig puts och färgskikt i sakristian i samband med en invändig restaurering. För vattentornet i Trollhättan från 1901, som numera fungerar som flerbostads-hus, har vi projekterat en fasadrenovering och invändiga putsarbeten inför ett genomförande 2018 mot bakgrund av en utredning om bl.a. murverks- och fuktskador.

Arbetena med fasad- och takrenoveringarna av Nolhaga slott i Alingsås och Marbostugan i Ramnaparken i Borås, som påbörjades 2017 är på väg att färdigställas. Restaureringen av Gamla vattentornet i Borås har påbörjats. Den första av årets statusbesiktningar av byggnaderna på Gasverket i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har precis gjorts inför de underhållsarbeten som skall utföras under året. Senare i år skall vi ägna oss åt fortsatta arbeten med fasaderna på Filipstads kyrka och Herrborum i Östergötland.

Vad gäller bruksundersökningar arbetar vi med Rosendals slott i Skåne (1615) och 1600-talsbefästningar i Göteborg i samband med arkeologiska undersökningar.

Arbete pågår med ett FoU-projekt ”Skydd av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden” från de subhydrauliska kalkbruken på kyrkoruinen vid Varnhems kloster (ca1030) till idag t.ex. det tidiga portlandcementet på Helsingborgs fyr och lotshus (1889).