Forskning och utveckling

För att nå bästa resultat vid vården av gamla byggnader ägnas en del av verksamheten åt att på olika sätt hålla företaget á jour med utvecklingen inom t.ex. det restaureringstekniska området, liksom åt egna FoU-projekt.

Det gäller t.ex. skonsam men effektiv färgborttagning, särskilt av plastfärg på trä- och putsfasader samt åtgärdandet av fuktskador i t.ex. murverk.

Hydrauliska bruk i Norden

Hydrauliskt kalkbruk. Produktion och användning vid nordiskt byggande, särskilt Sverige, från medeltid till nutid. En större vetenskaplig undersökning utförd av Sölve Johansson. Påbörjades 1994. Resulterade i en doktorsavhandling 2006 på Chalmers Tekniska Högskola Göteborg.

Doktorsavhandlingen ingår även i serien GÖTEBORGS STUDIES IN CONSERVATION Volym GSC nr 20 utgiven av ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS. Utkom i maj 2007. Distribution: Acta Universitatis Gothoburgensis, P.O., Box 222, SE 405 30 Göteborg, Sweden. www.ub.gu.se/publicera/acta/univ/gsc.xml

I doktorsavhandlingen ingår även licentiatavhandlingen från 2004 Hydrauliskt kalkbruk Kunskaps- och forskningsläge. Tillgången på kalksten med hydrauliska komponenter, naturligt cement och hydrauliska tillsatsmaterial för byggande i Sverige från medeltid till nutid.

Fortsatta undersökningar har under perioden 2006-16 ägt rum mot bakgrund av ett program för postdocforskning. De är nu utgivna. Titel: Slutrapport postdocforskning 2006-16: Hydrauliska bruk i Norden - Från 1000-talet till nutid. Rapporten kan nu beställas genom att maila till solve@bksjab.se eller kan laddas ned från hemsidan. Se Publikationer, föredrag m m. Ladda ner pdf.

Kalkbruk i Göteborg under äldre tid har undersökts åt Göteborgs stadsmuseum i samband med arkeologiska projekt sedan 2014 och pågår fortfarande. Resultaten redovisas i postdocrapporten. 2016 utförde Sölve Johansson kalkruksanalyser i samband med en arkeologisk förundersökning av Skansen Lejonet och dess föregångare Gullbergs fäste. Denna undersökning publicerades 2017. Titel: Gullbergs fäste under Skansen Lejonet. Kan laddas ned från hemsidan. Se Publikationer, föredrag m m. Ladda ner pdf.

Omfogning av granitmurverk från sekelskiftet 1900

En undersökning med anledning av fog- och fuktskador på sekelskiftets 1900 granitkyrkor i Västsverige. Påbörjades 1997.

Projektet pågick som mest intensivt fram till 2001 då ett antal provfogningar genomfördes. Resulterade i att en material- och metodbeskrivning utvecklades. För att den här typen av arbeten skall lyckas fordras absolut rätt material och mycket fasta arbetsmetoder. Resultaten utnyttjas i de omfogningsprojekt som företaget arbetar med.

År 2014 genomfördes sådana arbeten vid omfogningen av naturstensmurarna vid Birgerskansen och Skärgårdsstranden vid Stockholms stadshus och under 2017 vid omfogningarna av tornen på Askums kyrka i Bohuslän och Kullens fyr i Skåne samt på muren framför Olidans kraftstation i Trollhättan. År 2018 kommer den slags arbeten att utföras på Borås gamla vattentorn.

Till sidans topp