Forskning och utveckling

För att nå bästa resultat vid vården av gamla byggnader ägnas en del av verksamheten åt att på olika sätt hålla företaget á jour med utvecklingen inom t.ex. det restaureringstekniska området, liksom åt egna FoU-projekt.

Det gäller t.ex. skonsam men effektiv färgborttagning, särskilt av plastfärg på trä- och putsfasader samt åtgärdandet av fuktskador i t.ex. murverk.

Hydrauliska bruk i Norden

Som del av verksamheten har Sölve Johansson ägnat sig åt bruksforskning, särskilt hydrauliska bruk i ett historiskt perspektiv sedan 1994.

Hydrauliskt kalkbruk. Produktion och användning vid nordiskt byggande, särskilt Sverige, från medeltid till nutid. En vetenskaplig undersökning utförd av Sölve Johansson. Resulterade i en doktorsavhandling 2006 på Chalmers Tekniska Högskola Göteborg.

Doktorsavhandlingen ingår även i serien GÖTEBORGS STUDIES IN CONSERVATION Volym GSC nr 20 utgiven av ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS. Utkom i maj 2007. Distribution: Acta Universitatis Gothoburgensis, P.O., Box 222, SE 405 30 Göteborg, Sweden. www.ub.gu.se/publicera/acta/univ/gsc.xml

I doktorsavhandlingen ingår licentiatavhandlingen från 2004 Hydrauliskt kalkbruk Kunskaps- och forskningsläge. Tillgången på kalksten med hydrauliska komponenter, naturligt cement och hydrauliska tillsatsmaterial för byggande i Sverige från medeltid till nutid.

Fortsatta undersökningar har under perioden 2006-16 ägt rum mot bakgrund av ett program för postdocforskning. De är nu utgivna. Titel: Slutrapport postdocforskning 2006-16: Hydrauliska bruk i Norden - Från 1000-talet till nutid. Rapporten kan beställas genom att maila till solve@bksjab.se eller laddas ned från hemsidan. Se Publikationer, föredrag m.m.

Arbete pågår med ett FoU-projekt ”Skydd av kulturhistoriskt värdefulla bruk och bruks-typer i Norden” från de subhydrauliska kalkbruken på kyrkoruinen vid Varnhems kloster (ca 1030) till nutid t.ex. det tidiga cementbruket på Helsingborgs fyr och lotshus (1889) och det moderna KC-bruket på Södersjukhuset i Stockholm (1937-44).

Uppdragsverksamhet

Kalk i Göteborg under äldre tid har sedan 2014 undersökts åt Göteborgs stadsmuseum i samband med arkeologiska projekt och pågår fortfarande. De tidiga resultaten redovisas i bl.a. i postdocrapporten.

2016 utförde Sölve Johansson kalkruksanalyser i samband med en arkeologisk förundersökning av Skansen Lejonet och dess föregångare Gullbergs fäste. Denna undersökning publicerades 2017. Titel: Gullbergs fäste under Skansen Lejonet. Kan laddas ned från hemsidan. Se Publikationer, föredrag m.m.

Undersökningar har under 2018 utförts av kalkbruken i 1600-talsbefästningarna i Göteborg vid arkeologiska undersökningar. I denna ingår Kronhuset i Göteborg (1642-55), stadens äldsta stenhus. I det senare användes hydraulisk kalk från Osloområdet. Annars användes i Göteborg både hydraulisk Oslokalk och t.ex. ren Gotlandskalk i Göteborg under äldre tid.

Under 2018 undersökte Sölve Johansson medeltida hydraulisk puts och färgskikt i sakristian till Sköllersta kyrka i Närke (1250-1319) så att dessa kan skyddas av konservatorsåtgärder.

Omfogning av granitmurverk från sekelskiftet 1900

En undersökning med anledning av fog- och fuktskador på sekelskiftets 1900 granitkyrkor i Västsverige. Påbörjades 1997.

Projektet pågick som mest intensivt fram till 2001 då ett antal provfogningar genomfördes. Resulterade i att en material- och metodbeskrivning utvecklades. För att den här typen av arbeten skall lyckas fordras absolut rätt material och mycket fasta arbetsmetoder. Resultaten utnyttjas i de omfogningsprojekt som företaget arbetar med.

År 2014 genomfördes sådana arbeten vid omfogningen av naturstensmurarna vid Birgerskansen och Skärgårdsstranden vid Stockholms stadshus och under 2017 vid omfogningarna av tornen på Askums kyrka i Bohuslän och Kullens fyr i Skåne samt på muren framför Olidans kraftstation i Trollhättan.

År 2018 utfördes den slags arbeten på Borås gamla vattentorn .

Till sidans topp