Företagspresentation

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987.

Företagsidé

Tanken bakom att grunda ett konsultföretag, som särskilt ägnar sig åt kulturbyggnader och fasadrenoveringar, väcktes vid grundarens arbete som kontrollant vid den yttre restaureringen av Ulriksdals slott i Stockholm 1984-85.

Erfarenheten visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl a erfordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill allsidig restaurerings teknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med kontinuerligt underhåll.

Verksamhet

Arkitekt- och ingenjörsuppdrog - t.ex. skadeutredningar, projektering, byggledning, kontroll och kontrollansvar enligt PBL - särskilt vid vård, ombyggnad och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Forskning och utveckling.

Särskild kompetens

Murverk, puts och fasadrenovering. Bruksforskning.

Behörighet kontrollansvar

Riksbehörighet för kontroll av komplicerad art (K) enligt PBL.

Arbetsområde

Vi arbetar med projekt huvudsakligen i de nordiska länderna.

Beställare

Bl a Svenska kyrkan, antikvariska institutioner, myndigheter så som Sjöfartsverket och Vattenfall, ett flertal kommuner så som Alingsås, Borås, Kungälv, Skövde, Stockholm och Vänersborg och fastighetsbolag så som Statens fastighetsverk, Wallenstams AB och Bostads AB Eidar samt andra konsulter.

Anställda

För närvarande tre: Sölve Johansson (fil dr, restaureringsarkitekt), Erik Borglin (arkitekt SAR/MSA) och Lena Fock (administratör).

Samarbetspartners

Bl a konstruktörer, geotekniker, plåtslageri-, el-, vvs-konsulter och forskare samt entreprenörer, hantverkare, konservatorer och andra specialister med erfarenhet av arbete med kulturbyggnader.

Medlemskap

Svenskt Näringsliv, ALMEGA, STD (Svensk Teknik och Design), KARF (Kontrollansvarigas Riksförening), ICOMOS, Nordiskt Forum för Byggnadskalk, The Building Limes Forum, Eurolime, Roman and Portland Cement och Nordiskt Ruinseminarium.

Vi kan deltaga i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att deltaga i alla faser av ett restaurerings- eller fasadrenoveringsprojekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk rådgivare efter utförd programhandling. På så sätt slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl a till utvecklandet av kluriga lösningar. Uppkomna problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetent personal eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtslagerikonsult.

Kvalitetspolicy

Företaget har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:1994 upprättat i april 1996.

Hos Byggkonsult Sölve Johansson AB innebär kvalitet att tänka efter före, göra rätt från början och att kontrollera att resultaten motsvarar kundens förväntningar på den beställda tjänsten.

Genom kontinuerlig utveckling och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning där alla i företaget tar ansvar i samverkan gör vi varje projekt, då företaget har ansvaret, till en referens.

Traditionella material

Företaget medverkar till att använda traditionella, miljövänliga och väl beprövade material och metoder, vid såväl ombyggnad och restaurering som ny- och tillbyggnad.

Forskning och utveckling

För att nå bästa resultat vid vården av gamla byggnader ägnas en del av verksamheten åt att på olika sätt hålla företaget á jour med utvecklingen inom t.ex. det restaureringstekniska området, liksom åt egna FoU-projekt.

Det gäller t.ex. skonsam men effektiv färgborttagning, särskilt av plastfärg på trä- och putsfasader samt åtgärdandet av fuktskador i t.ex. murverk.

Till sidans topp

Innehåll