Välkommen till vår hemsida!

Vi är ett konsultföretag specialiserat på vård och restaurering av kulturbyggnader och fasadrenoveringar, särskilt tungt murat och putsat byggande, bruksundersökningar samt forskning och utveckling.

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987. Efter den 1 oktober 2018 är Helsingborg säte för företaget.

Bakgrund

Efter grundarens studier i Lund och Köpenhamn inleddes verksamheten i Skåne 1980 som bisyssla vid sidan om olika relevanta anställningar fram till 1991 och därefter på heltid.

Ett tidigt uppdrag var en byggnadsarkeologisk undersökning och rådgivning vid en allomfattande varsam ombyggnad 1983-84 av ett nedgånget gatuhus på Västra Storgatan 7 i Kristianstad från 1640-talet. En del av verksamheten har därefter varit att hjälpa till med att rusta upp nedgångna fastigheter.

Före

Efter

Av olika relevanta anställningar fram till 1991 bör särskilt nämnas att grundaren 1984-86 arbetade på Riksantikvarieämbetet som kontrollant och med bruksundersökningar vid en yttre restaurering av Ulriksdals slott i Stockholm. Då väcktes intresset för att som konsult särskilt arbeta med murverk och putsade fasader mot bakgrund av bl.a. bruksundersökningar samt med forskning om hydrauliska bruk. Den här slags bruk användes när Ulriksdals slott byggdes på 1600-talet.

 

Företagsidè

Erfarenheten från de olika anställningarna och de första konsultuppdragen visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a. fordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill gedigen antikvarisk-teknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med underhållsarbete.

Vi kan delta i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att kunna delta i alla faser av ett projekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk sakkunnig efter utförd projektering. Då slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl.a. till utvecklandet av kluriga lösningar. Problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetens eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtkonsult.

 

35 år 25/9 2022

Nyheter

Nyheter januari 2022

Genomförda och pågående projekt

Den utvändiga restaureringen av Kroppa kyrka i Värmland (1882-84), åt Filipstads församling, är klar efter att ha genomförts i två etapper 2020-21. Vi har arbetat åt församlingen sedan 2007, och med denna kyrka sedan 2018.

Våren 2021 utfördes akuta mureriarbeten på tornet till Kungshamns kyrka (1879-80/1903-04) och hösten 2021 en ommurning av en del av koret till Smögens kyrka i Bohuslän (1904-05) åt Sotenäs pastorat.

Vi har arbetat åt pastoratet, och med dessa kyrkor sedan 2004.

Restaureringen av gårdsbyggnaderna på Fintatorp 2:26 på Skutberget i Karlstad (1761/1800-talets början) åt Karlstads kommun inleddes 2020, och pågår fortfarande. Ladugården och ladan restaurerades 2020-21. Just nu pågår arbeten med mangårdsbyggnaden dock utan vår medverkan.

Vi har arbetat i Värmland sedan 1996, och åt Karlstads kommun med detta projekt sedan 2018.

Restaureringen av Varnhems klosterruin (1148) åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län inleddes 2021 med omläggning av kalkstensgolven i korsgången och Kapitelsalen. Övriga arbeten med ruinen fortsätter våren 2022 och beräknas pågå till 2024.

Närmast på tur för 2022 står bl.a. att restaurera vattenkanalen, golven i munkarnas arbetsrum, auditorium, och i Abbotthuset, samt med rester av murpartier runt om i ruinen.

Vi har arbetat åt, och i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan 1991, och med detta projekt sedan 2019.

2022 planeras två yttre restaureringar, dels av en del av Alströmerska magasinet i Alingsås (1731) åt Alingsås kommun, med en andra etapp 2023, dels av affärs- och bostadshuset på Kungsgatan 15 i Trollhättan (1910) åt det kommunala bostadsbolaget.

Vi har arbetat med Alströmerska magasinet sedan 2007, och åt Alingsås kommun sedan 1991, samt med Kungsgatan 15 i Trollhättan sedan 2019, och åt bostadsbolaget där sedan 1992.

Ett projekt som vi just nu arbetar med åt Alingsås kommun är ett planerat återskapande av takbalustraden åt parken åt söder på Nolhaga slott (1879-80). Den togs bort på 1930-talet.

Vi har arbetat med Nolhaga slott sedan 2004.

2023 planeras arbeten med tre kyrkor åt Tjörns pastorat i Bohuslän, den putsade fasaden på Huitfeldtska gravkoret på Valla kyrka (1663-64), samt renovering av träfasaderna på Klädesholmens och Rönnängs kyrkor (1793 och 1795).

Vi har arbetat åt pastoratet, och med Valla kyrka sedan 1998, samt med Klädesholmens och Rönnängs kyrkor sedan 2007.

Forskning och utveckling

Arbete pågår även med att avsluta ett FoU-projekt inför publicering ”Skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden”.

Det blir en del av en planerad bok om Puts, mur- och fogbruk - Från analys till bevarande med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet som utgivare med bidrag även av doktorerna Jan Erik Lindqvist på RISE, och Jonny Eriksson på Göteborgs universitet. Se FoU.

Sölve Johansson har tillsammans med fil.dr. Jan Erik Lindqvist på RISE utfört en undersökning av den utvändiga putsen på den välkända etiopiska grottkyrkan Yəmrəḥannä Krəstos (1000-talet). Den kommer att publiceras i en internationell bok om kyrkan.

Det är en gipsputs som nedtill vid marken bestrukits med bivax som fuktspärr. Prästerna i kyrkan ägnar sig åt biodling för produktion av honung, och bivax för bl.a. stöpning av vaxljus.