Välkommen till vår hemsida!

Vi är ett konsultföretag specialiserat på vård och restaurering av kulturbyggnader och fasadrenoveringar, särskilt tungt murat och putsat byggande, bruksundersökningar samt forskning och utveckling.

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987. Efter den 1 oktober 2018 är Helsingborg säte för företaget.

Bakgrund

Efter grundarens studier i Lund och Köpenhamn inleddes verksamheten i Skåne 1980 som bisyssla vid sidan om olika relevanta anställningar fram till 1991 och därefter på heltid.

Ett tidigt uppdrag var en byggnadsarkeologisk undersökning och rådgivning vid en allomfattande varsam ombyggnad 1983-84 av ett nedgånget gatuhus på Västra Storgatan 7 i Kristianstad från 1640-talet. En del av verksamheten har därefter varit att hjälpa till med att rusta upp nedgångna fastigheter.

Före

Efter

Av olika relevanta anställningar fram till 1991 bör särskilt nämnas att grundaren 1984-86 arbetade på Riksantikvarieämbetet som kontrollant och med bruksundersökningar vid en yttre restaurering av Ulriksdals slott i Stockholm. Då väcktes intresset för att som konsult särskilt arbeta med murverk och putsade fasader mot bakgrund av bl.a. bruksundersökningar samt med forskning om hydrauliska bruk. Den här slags bruk användes när Ulriksdals slott byggdes på 1600-talet.

 

Företagsidè

Erfarenheten från de olika anställningarna och de första konsultuppdragen visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a. fordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill gedigen antikvarisk-teknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med underhållsarbete.

Vi kan delta i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att kunna delta i alla faser av ett projekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk sakkunnig efter utförd projektering. Då slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl.a. till utvecklandet av kluriga lösningar. Problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetens eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtkonsult.

 

35 år 25/9 2022

Nyheter

Nyheter januari 2023

Nyligen genomförda och pågående projekt

Restaureringen av Varnhems klosterruin (1148) åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län inleddes 2021 med omläggning av kalkstensgolven i korsgången och Kapitelsalen. 2022 restaurerades golven i munkarnas arbetsrum, auditorium, och i Abbotthuset, rester av murpartier runt om i ruinen samt vattenkanalen i sin helhet.

Övriga, och avslutande arbeten med ruinen fortsätter under 2023 bl.a. med valvbågarna i lekbrödernas arbetsrum, cellarium., samt med samtliga murkrönsavtäckningar.

Vi har arbetat åt, och i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan 1991, och med detta projekt sedan 2019.

2022 genomfördes två yttre restaureringar, etapp 1 av södra gaveln på Alströmerska magasinet i Alingsås (1731), med en andra etapp av övriga delar 2023 åt Alingsås kommun, dels av affärs- och bostadshuset på Kungsgatan 15 i Trollhättan (1910) åt det kommunala bostadsbolaget.

Vi har arbetat med Alströmerska magasinet sedan 2007, och åt Alingsås kommun sedan 1991, samt med Kungsgatan 15 i Trollhättan sedan 2019, och åt bostadsbolaget där sedan 1992.

2023 planeras arbeten med tre kyrkor åt Tjörns pastorat i Bohuslän, med den putsade fasaden på Hvitfeldtska gravkoret och av södra fasaden på Valla kyrka (1663-64/1861), samt med renovering av träfasaderna på Klädesholmens och Rönnängs kyrkor (1793 och 1795).

Vi har arbetat åt Tjörns pastorat, och med Valla kyrka sedan 1998, samt med Klädesholmens och Rönnängs kyrkor sedan 2007.

Härtill kommer garantibesiktningar för både äldre och pågående projekt, och följduppdrag för att rätta till eventuella skador.

Den 25/9 2022 fyllde företaget 35 år

Vi har under denna tid arbetat med över 500 olika byggnader såsom kyrkor, slott, borgar, stenhus, herrgårdar, rådhus, stadshus, tingshus, industribyggnader, kraftstationer, vattentorn, fyrtorn, affärs-, och bostadshus, samt ruiner, och anläggningar såsom kanaler, slussar, stenvalvsbroar, och stenmurar.

Forskning och utveckling

Arbete pågår med att avsluta ett FoU-projekt inför publicering ”Skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden”.

Undersökningen blir en del av en planerad bok om Puts, mur- och fogbruk - Från analys till bevarande med bidrag även av doktorerna Jan Erik Lindqvist på SP/ RISE, och Jonny Eriksson på Göteborgs universitet. Utgivare är Hantverkslaboratoriet vid samma universitet. Planerad utgivning våren 2023.

En annan undersökning är av den utvändiga putsen på den välkända etiopiska grottkyrkan Yəmrəḥannä Krəstos (1000-talet), som gjorts tillsammans med Jan Erik Lindqvist. Den ingår i en internationell monografi om kyrkan, utgiven med stöd av Harvard University i USA. Beräknad utgivning under 2023.

Det är en gipsputs som nedtill vid marken bestrukits med bivax som fuktspärr. Prästerna i kyrkan ägnar sig åt biodling för produktion av honung, och bivax för bl.a. stöpning av vaxljus.