Forskning och utveckling

För att nå bästa resultat vid vården av gamla byggnader ägnas en del av verksamheten åt att på olika sätt hålla företaget á jour med utvecklingen inom t.ex. det restaureringstekniska området, liksom åt egna FoU-projekt.

Det gäller t.ex. skonsam men effektiv färgborttagning, särskilt av plastfärg på trä- och putsfasader samt åtgärdandet av fuktskador i t.ex. murverk.

Hydrauliska bruk i Norden

Som del av verksamheten har Sölve Johansson ägnat sig åt bruksforskning, särskilt hydrauliska bruk i ett historiskt perspektiv sedan 1994.

Hydrauliskt kalkbruk. Produktion och användning vid nordiskt byggande, särskilt Sverige, från medeltid till nutid. En vetenskaplig undersökning utförd av Sölve Johansson. Resulterade i en doktorsavhandling 2006 på Chalmers Tekniska Högskola Göteborg. Doktorsavhandlingen ingår även i serien GÖTEBORGS STUDIES IN CONSERVATION Volym GSC nr 20 utgiven av ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS. Utkom i maj 2007. Beställ hos: Acta Universitatis Gothoburgensis, P.O.Box 222, SE-405 30 Göteborg, Sweden. gubox.app.box.com/s/vtgsy3965tk6chn5v5i35w6884z444jx/file/320284638378

I doktorsavhandlingen ingår licentiatavhandlingen från 2004 Hydrauliskt kalkbruk Kunskaps- och forskningsläge. Tillgången på kalksten med hydrauliska komponenter, naturligt cement och hydrauliska tillsatsmaterial för byggande i Sverige från medeltid till nutid.

Fortsatta undersökningar har under perioden 2006-16 ägt rum mot bakgrund av ett program för postdocforskning. De är nu utgivna. Titel: Slutrapport postdocforskning 2006-16: Hydrauliska bruk i Norden - Från 1000-talet till nutid. Rapporten kan beställas genom att maila till solve@bksjab.se eller laddas ned från hemsidan. Se Publikationer, föredrag m.m.

Arbete pågår med att avsluta ett FoU-projekt inför publicering ”Skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden”. Här behandlas bruk från de subhydrauliska kalkbruken på kyrkoruinen vid Varnhems kloster (ca 1050) till nutid t.ex. det tidiga cementbruket på Helsingborgs fyr och lotshus (1889) och det moderna KC-bruket på Södersjukhuset i Stockholm (1937-44).

Undersökningen kommer att ingå i en planerad publikation utgiven av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet tillsammans med artiklar av fil.dr. Jonny Eriksson vid denna institution och fil.dr. Jan Erik Lindqvist vid RISE. Titel: Puts, mur- och fogbruk - Från analys till bevarande. Förväntad utgivning i september 2022.

Uppdragsverksamhet

Stadsmuseet i Stockholm (1667-85) återinvigdes 2019 efter en ombyggnad och fasad-restaurering. 2015 gjorde vi en bruksundersökning med förslag på reparationsbruk som underlag för putsarbetena.

Omfogning av granitmurverk från sekelskiftet 1900

En undersökning med anledning av fog- och fuktskador på sekelskiftets 1900 granitkyrkor i Västsverige. Påbörjades 1997.

Projektet pågick som mest intensivt fram till 2001 då ett antal provfogningar genomfördes. Resulterade i att en material- och metodbeskrivning utvecklades. För att den här typen av arbeten skall lyckas fordras absolut rätt material och mycket fasta arbetsmetoder. Resultaten har utnyttjats i de omfogningsprojekt som företaget arbetat med.

År 2014 genomfördes sådana arbeten vid omfogningen av naturstensmurarna vid Birgerskansen och Skärgårdsstranden vid Stockholms stadshus (1911-23), år 2017 vid omfogningarna av tornet på Askums kyrka i Bohuslän (1880) och Kullens fyr i Skåne (1900) samt på muren framför Olidans kraftstation i Trollhättan (1906-21). År 2018 utfördes den slags arbeten på Borås gamla vattentorn (1900).

Till sidans topp