Företagspresentation

Vi är ett konsultföretag specialiserat på vård och restaurering av kulturbyggnader och fasadrenoveringar, särskilt tungt murat och putsat byggande, bruksundersökningar samt forskning och utveckling.

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987. Efter den 1 oktober 2018 är Helsingborg säte för företaget.

Bakgrund

Efter grundarens studier i Lund och Köpenhamn inleddes verksamheten i Skåne 1980 som bisyssla vid sidan om olika relevanta anställningar fram till 1991 och därefter på heltid.

Ett tidigt uppdrag var en byggnadsarkeologisk undersökning och rådgivning vid en allomfattande varsam ombyggnad 1983-84 av ett nedgånget gatuhus på Västra Storgatan 7 i Kristianstad från 1640-talet.

Före

Efter

1984-86 arbetade grundaren på Riksantikvarieämbetet som kontrollant och med bruksunder-sökningar vid en yttre restaurering av Ulriksdals slott i Stockholm, 1987-88 på länsstyrelsen i Älvsborgs län och 1988-91 på Älvsborgs länsmuseum med bl.a. antikvarisk projektering gällande Torpa stenhus och Gräfsnäs slottsruin.

Företagsidè

Erfarenheten visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a. fordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kultur-minnesvårdens företrädare. Härtill gedigen antikvarisk-teknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med underhållsarbete.

Vi kan delta i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att kunna delta i alla faser av ett projekt. Inte minst i produk-tionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk sakkunnig efter utförd projekte-ring. Då slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entre-prenörer och hantverkare leder bl.a. till utvecklandet av kluriga lösningar. Problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetens eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtkonsult.

Arbetsområde

Vi arbetar med projekt huvudsakligen i södra och mellersta Sverige men även i de övriga  nordiska länderna.

Beställare

Bl a Svenska kyrkan, antikvariska institutioner, myndigheter såsom Sjöfartsverket och Vattenfall, ett flertal kommuner så som Alingsås, Borås, Kungälv, Skövde, Stockholm och Vänersborg och fastighetsbolag så som Statens fastighetsverk, Wallenstams AB och Bostads AB Eidar samt andra konsulter.

Anställda

För närvarande två: Sölve Johansson (fil dr, restaureringsarkitekt) och vid behov Erik Borglin (arkitekt SAR/MSA).

Samarbetspartners

Bl a konstruktör och forskare samt entreprenörer, hantverkare, konservatorer och andra specialister med erfarenhet av arbete med kulturbyggnader.

Medlemskap

Svenskt Näringsliv, ALMEGA, STD (Svensk Teknik och Design, ICOMOS, Nordiskt Forum för Byggnadskalk, The Building Limes Forum, Eurolime, Roman and Portland Cement och Nordiskt Ruinseminarium.

Kvalitetspolicy

Företaget har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:1994 upprättat i april 1996.

Hos Byggkonsult Sölve Johansson AB innebär kvalitet att tänka efter före, göra rätt från början och att kontrollera att resultaten motsvarar kundens förväntningar på den beställda tjänsten.

Genom kontinuerlig utveckling och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning där alla i företaget tar ansvar i samverkan gör vi varje projekt, då företaget har ansvaret, till en referens.

Traditionella material

Företaget medverkar till att använda traditionella, miljövänliga och väl beprövade material och metoder, vid såväl ombyggnad och restaurering som ny- och tillbyggnad.

Forskning och utveckling

För att nå bästa resultat vid vården av gamla byggnader ägnas en del av verksamheten åt att på olika sätt hålla företaget á jour med utvecklingen inom t.ex. det restaureringstekniska området, liksom åt egna FoU-projekt.

Det gäller t.ex. skonsam men effektiv färgborttagning, särskilt av plastfärg på trä- och putsfasader samt åtgärdandet av fuktskador i t.ex. murverk.

Till sidans topp

Innehåll